Kanun Değişikliği

31.08.2018 tarihli ve 54 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı:

Bu karar, 19 Ekim 2017 tarihinde yayınlanan Bakanlar Kurulu kararında çeşitli düzenlemeler yapmak üzere yayınlanmıştır.

Özetle;

· Herhangi bir nedenle alınan Tasarım Tescil Belgesi (Türk Patent Enstitüsüne yapılan tasarım tescil belgeleri vb.) istisna kapsamından çıkarılmış ve bu tescil belgesinin ar-ge faaliyeti sonucunda alınması zorunluluğu getirilmiştir.

· Tasarım faaliyetlerinden doğan gayri maddi haklardan elde edilen kazançlar istisna kapsamından çıkarılmıştır.

· Mükelleflerin istisnadan hangi vergilendirme döneminden yararlanacağına ilişkin ek madde eklenmiştir

 

19 Ekim 2017 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunun geçici 2. Maddesinde yer alan istisna hükmüne açıklama getiren bir karardır ve TGBlerde yer alan firmaların Kurumlar Vergisi istisnasının çeşitli tescil belgelerine ya da Proje Bitirme Belgesine dayandırılmasına hükmetmektedir.

 

 

13.09.2018 tarihli ve 85 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı:

Bu Karar ile; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 sayılı Kararda değişiklik yapılmıştır.

Özetle;

· Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz.

 

12.09.2018 tarihli ve 2018/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi:

Özetle;

· Kamu kurum ve kuruluşları ile sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamu kurum ve kuruluşlarına ait şirketler, kendi mülkiyetlerinde veya tasarruflarında bulunan taşınmazlarla ilgili olarak satış, kira, irtifak, takat, tahsis, devir ve benzeri tüm işlemleri kamu tarafında kurulacak çeşitli komisyonlar vasıtasıyla yapacaklar.

Devlet üniversitelerimiz ve bunlar tarafından kurulan teknoparkların bu tanıma girdiğini değerlendirdiğimiz için, bölgelerimizde yapılan kiralama/tahsis faaliyetlerinin de bu Genelge kapsamında komisyonlar tarafından değerlendirilmesi gündeme gelmiştir.EK-1
EK-2
EK-3

EK-4